Min side

Skogtjenester

Mjøsen Skog skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å være skogeier. Høy fagkunnskap, gode digitale løsninger og lokal tilstedeværelse sikrer et totaltilbud av tjenester og rådgivning til deg som skogeier.

Mjøsen Skog er totalleverandør av skogtjenester til deg som skogeier. Bedriften er kvalitets- og miljøsertifisert, og vårt tilbud av tjenester og rådgivning er tilpasset behovet til ulike kategorier skogeiere.

Høyest mulig arealavkastning
Vi er opptatt av at du skal sitte igjen med høyest mulig arealavkastning etter hogsten. Derfor har vi arbeidet mye med digitalisering av verdikjeden, slik at du får mest mulig igjen for trærne som hogges.

Skogsdrift
Vi utfører skogsdriften og kjøper tømmeret ditt til konkurransedyktige priser. På forhånd vet vi hvilket sagbruk som skal kjøpe sagtømmeret og sørger for at hogstmaskinen kapper tømmeret optimalt i forhold til sagbrukets preferanser. På den måten får du best mulig betalt for sagtømmeret.

Råd om aktuelle tømmerpriser, informasjon om markedsutviklingen og hogst og omsetning av tømmeret kan du få fra din lokale skogbruksleder. Du kan også få råd om skogøkonomi og om rett hogsttidspunkt dersom du har bestand med dårlig sunnhet (for eksempel ved å være råteutsatt) og som taper verdi dersom det ikke hogges.

Abonnerer du på den digitale skogbruksplanen Allma, vil den automatisk bli oppdatert etter at Mjøsen Skog har utført skogsdriften eller andre tiltak i skogen din. Den digitale kommunikasjonen i verdikjeden vår gjør det også enkelt å se hvor det skal plantes etter hogst.

Oppbygging av ny skog
Mjøsen Skog er en pådriver for full utnyttelse av produksjonsevnen gjennom foryngelse til riktig tid, med foredlet materiale, med riktig tetthet og med nødvendige skjøtselsinngrep underveis, for derigjennom å øke arealavkastningen gjennom høyere volum av god kvalitet.

Vi tilbyr markberedning, planting, ungskogpleie, tynning, gjødsling og pleie av kulturlandskap/rydding av veikant.

Faglige råd
Vi gir deg gjerne skogfaglige råd om skjøtsel av din skog. Vår distriktstjeneste og din lokale skogbruksleder sikrer deg kompetanse, lokalkunnskap og tilgang til skogfaglige tjenester slik at du kan forvalte skogeiendommen din på best mulig måte. Hvis du ønsker det, kan vi dessuten forvalte skogen din på vegne av deg.

Ta kontakt med din skogbruksleder og få vurdert verdiøkende tiltak på eiendommen din. Det er helt gratis å be om råd i Mjøsen Skog!

Samarbeidende entreprenører
Mjøsen Skog har samarbeidsavtale med 25 entreprenører som utfører hogst og kjøring for oss. De samarbeidende entreprenørene har sterk skogfaglig kompetanse, de investerer løpende og oppdateres i moderne teknologi på utstyr og data.