Miljø og sertifisering

Mjøsen Skog vil gjennom sin virksomhet bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs, sikrer det biologiske mangfoldet, og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv. Bedriften er sertifisert.

Miljøpolitikk
Mjøsen Skog ønsker å ta ansvar for at det drives et bærekraftig og miljøvennlig skogbruk. Gjennom vårt miljøsystem vil vi sikre at de miljømessige sidene ved vår virksomhet ivaretas på en forsvarlig måte. Systemet innebærer en forpliktelse til å stadig forbedre vår innsats for miljøet.

Vi ønsker å sikre våre andelseiere/leverandører markedsadgang til best mulig vilkår. Det er derfor avgjørende for oss at hogst og andre skogtjenester blir utført miljømessig korrekt etter gjeldene miljøkrav. Dette sikrer oss at tømmeret er miljøsertifisert og kan leveres skogindustrien.

I Mjøsen Skogs daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser utvikles med sikte på bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Mjøsen Skog vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Mjøsen Skog vil arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til våre andelseiere.

For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

  • Følge gjeldende lover og forskrifter
  • Identifisere vesentlige miljøaspekter
  • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for forbedring og oppfølging av miljøarbeidet gjennom tydelige miljømål
  • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 14001
  • Det skal ikke omsettes tømmer fra ulovlig hogst, fra skog med høy bevaringsverdi eller fra virksomhet hvor menneskerettighetene ikke blir overholdt. Videre skal ikke naturskog konverteres til plantasjer eller annen type drift i strid med norsk lov. Bruk av genmodifisert plantemateriale skal ikke forekomme.

Norsk PEFC Skogstandard skal ligge til grunn for den skogfaglige aktiviteten til Mjøsen Skog. Videre skal FSC®-prinsipper og kriterier følges på eiendommer som er tilsluttet andelslagets FSC-sertifisering.

Sertifisering
Mjøsen Skog er ISO 9001-sertifisert og ISO 14001-sertifisert . Det ligger som krav i denne sertifiseringen at skogbehandlingen skal følge Norsk PEFC Skogstandard. Mjøsen Skog er PEFC-sertifisert gjennom Det Norske Veritas GL.

Mjøsen Skogs er FSC®FM gruppesertifisert (FSC-C103851) gjennom Soil Association Certification Ltd. Ordningen tilbys skogeiere som et frivillig tillegg til PEFC-sertifiseringen. Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også sertifisert for omsetning av FSC®-virke gjennom en FSC COC sporbarhetssertifiseringen (FSC-C103764).

Forpliktelser gjennom virkeskontrakten
Sertifiseringen av Mjøsen Skog er både en sertifisering av vår bedriftsorganisasjon og en gruppesertifisering av våre andelseiere/leverandører basert på kontraktsmetoden. Dette innebærer at våre leverandører av virke er sertifisert gjennom forpliktelsene i virkeskontrakten.

Revisjon og kontroll
Eksterne revisjoner og interne kontroller er en fast del av Mjøsen Skogs kvalitets- og miljøstyringssystem. Formålet er målt i hvilke grad vi oppfyller eksterne krav og egne målsettinger. Kontrollresultatene brukes som grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Revisjonsrapportene til Det Norske Veritas GL finnes her:

Mjøsen Skogs miljørapporter
Bedriften publiserer hvert år en miljørapport i tilknytning til årsberetningen for Mjøsen Skog. Her finnes de siste årenes miljørapporter: