Stopper ikke ulvejakta

I dag ble det klart at Oslo tingrett ikke stopper den pågående ulvejakta. Mjøsen Skog er glad for utfallet. WWF Norge vurderer å anke.

Berit Sanness 05.01.2018

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet den 1. desember 2017 for at det kan felles totalt 42 ulver i Norge i vinter. Dette innebærer bl.a. felling av to ulveflokker som hovedsakelig har revir utenfor ulvesonen. Fra 1. januar har ulvejakten vært i gang, og det er foreløpig skutt 10 ulver i Hedmark, bl.a. ulvetispen og alfahannen i Julussa-reviret.

Fikk ikke medhold
Miljøorganisasjonen WWF Norge har saksøkt Staten og krever stans i jakta. WWF Norge fikk imidlertid ikke medhold i Oslo tingrett om at lisensfellingen av ulv må stanses fram til lovligheten av den norske ulveforvaltningen er vurdert. NRK melder at WWF Norge vurdere å anke.

Gledelig nyhet
- Erfaringene fra sist beitesesong viste med all tydelighet hvor galt det går dersom Stortingets vedtatte ulvepolitikk ikke følges opp. Det er gledelig at Oslo tingrett ikke stopper den pågående ulvejakta. Det er viktig at vinterens ulvejakt ikke forkludres, sier kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog.

Har åpnet for lisensfelling av to ulveflokker
Den 1. desember 2017 åpnet Klima- og miljødepartementet for lisensfelling av to ulveflokkar denne vinteren. Det ble åpnet for lisensfelling av de to ulveflokkene i Julussa- og Osdalsreviret, som begge hovedsaklig ligger utenfor ulvesonen i Hedmark. Jakten kunne starte 1. januar 2018.

Departementet begrunnet vedtaket med at uttaket er i samsvar med prinsippet om differensiert forvalting som skal sikre tydelige soner der beitedyr har prioritet og der ulv har prioritet.

Mens Rovviltnemnda også ville tillate felling av Slettåsflokken, som er et grenserevir mot Sverige og der den norske delen av reviret er helt innenfor ulvesonen, vedtok departementet å ikke tillate felling av Slettåsflokken. Departementet mente argumentene for felling av Slettåsflokken ikke er så sterke at det er rettslig grunnlag for slik felling. Innenfor sonen er det forutsatt fra Stortinget at terskelen for felling skal være høy.

Nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen
Den 1. desember 2017 fattet også Klima- og miljødepartementet nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Dette vedtaket rettet opp de manglene som Oslo tingrett påpekte da tingretten den 21. november stanset lisensfellingen av 12 ulvar utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Det nye vedtaket inkluderer samme kvote som forrige vedtak. Med justering av vedtaket unngikk man ankebehandling, som ville tatt tid og medført at vinterens jaktsesong kunne blitt spolert.

Skadefelling
Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok også kvote for skadefelling av ulv. Vedtaket ble påklaget til departementet, som har opprettholdt nemndenes vedtak.

Ulver som eventuelt blir felt av kvoten for skadefelling, blir trukket fra lisensfellingskvoten og motsatt. Dette vedtaket innebærer dermed ikke at flere ulvar kan felles, men det gir nødvendig rom for skadefelling dersom ulv for eksempel gjør stor skade på tamrein i løpet av vinteren.