Ønsker Støres klimavegring velkommen

DEN FANTASTISKE FOTOSYNTESEN. Tømmer fra skogen kan bl.a. brukes i bygg til erstatning for mer klimabelastende materialer. Det tillegges ikke vekt i EU-modellen som nå foreligger. ILLUSTRASJON: MJØSEN SKOG

EUs forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene vil ramme norsk skogbruk hardt, mener Skogeierforbundet.

Berit Sanness 02.08.2017

FN anbefaler at hogsten økes med 51-200 % for å sikre omlegging til bioøkonomi og redusere klimautslippene. Det ser ikke ut til å bli tillagt vekt i EU, som nå har konkretisert hvordan klimaforpliktelsene i kjølvannet av Paris-avtalen skal følges opp.

Midt i juli gikk nemlig miljøkomiteen i EU-parlamentet inn for et klimavedtak som innebærer å sette tak på hogsten i medlemslandenes skoger. Stridens kjerne er hvordan karbonopptak/lagring og utslipp skal beregnes. Uenigheten går mellom land med mye skog og land med lite skog. Skoglandene Sverige og Finland er blant medlemslandene som har advart mot klimavedtaket i EUs miljøkomité.

Et paradoks
FN har slått fast at aktiv og bærekraftig skogforvaltning må til for å løse de globale klimautfordringene. Også EU har stilt seg bak dette, men EU-modellen for gjennomføring av klimaforpliktelsene glipper på skogområdet. Miljøkomiteen i EU-parlamentet gå nemlig inn for en beregningsmåte som begrenser landenes mulighet til å øke hogsten.

Miljøkomiteens modell innebærer at det blir lagt til grunn en referanse-periode fra 1990 til 2009 (referansebane). Øker hogsten ut over «referansebanens historiske nivå», vil dette registreres som redusert karbonopptak og regnes som utslipp. Det vil skje selv om tømmeret for eksempel er brukt i bygg for å erstatte materialer med langt høyere karbonfotavtrykk.

EU-modellene må endres
– Blir det ikke vesentlige endringer i modellene som nå foreligger, vil det være bedre både for klima og for evnen til å utvikle ny industri å ikke slutte seg til EUs felles gjennomføringsplan, sier adm. dir. Erik Lahnstein i en melding på Skogeierforbundets hjemmeside.

Erik Lahnstein mener klimaforslaget slik det nå foreligger fra EU, vil ha negative konsekvenser for Norge.

– Vi vil få økte klimagassutslipp og svekke mulighetene for å utvikle ny grønn industri, sier Lahnstein.

– Vi er derfor svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler at en eventuell ny regjering ikke uten videre vil ha en felles gjennomføringsmekanisme med EU, sier Lahnstein.

 

Les mer
Les hele saken i Nationen.

Les relaterte dokumenter på Norges Skogeierforbunds hjemmeside.