Min side

Ønsker mer gods på bane

Adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, var en av innlederne under miniseminaret om godstransport i Oslo i dag. FOTO: BERIT SANNESS

«Godspakke Innlandet» står sterkt på ønskelisten til så vel skog- og trenæringen i Innlandet, som industrimiljøene på Helgeland. Samfunnsnytten av godspakken er stor.

Berit Sanness 04.01.2017

NHO, LO og Norges Skogeierforbund arrangerte miniseminar om godstransport på Grand Hotell i Oslo i dag. På det vellykkede seminaret som telte hele 90 deltakere, deltok bla. samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fiskeriminister Per Sandberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland, en rekke stortingsrepresentanter, samt representanter for næringslivet.

Stor nytte for samfunnet
Transportetatene har laget en godsstrategi som innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029 som bl.a. inkluderer «Godspakke Innlandet». Pakken innebærer blant annet elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar. Det skal også bygges moderne fjernstyringsanlegg, krysningsspor, tilsvingere og nye godsterminaler, bl.a. på Rudshøgda.

- Godsstrategien vår lager en tilgang til Europa for gods fra Nordland og Midt-Norge i tillegg til å være viktig for tømmertransport fra bl.a. Gudbrandsdalen. Gjennomføres «Godspakke Innlandet» unngår denne transporten en tur innom Alnabru i Oslo – som er en flaskehals, sa spesialrådgiver Roger Klomseth fra Jernbaneverket.

Full stopp uten togløsning
For skog- og trenæringen i Innlandet er effektiv jernbanetransport avgjørende. - Uten en fungerende togløsning stopper både skogbruk og skogindustri i Innlandet, sa adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, i sitt innlegg under seminaret. Han viste til at Innlandet har store skogressurser og en sterk industriklynge for byggeløsninger i tre.

- Skogindustrien i Innlandet leverer løsninger i verdensklasse for urbane bygg i tre. Samtidig må den tremekaniske industrien ha avsetning på biproduktene. Ettersom det er lang avstand til fiber-forbrukende industri, er effektiv jernbanetransport helt avgjørende for å sikre konkurransekraften og den videre utviklingen av den tremekaniske industrien i Innlandet, sier Dahl.

- Bedre transportløsninger kan utløse økt verdiskaping på 200 - 300 mill. kr, sa Dahl og viste til at det vil kunne hogges vesentlig mer i Innlandet, bla. i Gudbrandsdalen og Valdres, og at dette gir grunnlag for økt industriaktivitet.

 

2017-01-04 Miniseminar godstransport Foto Berit Sanness

Effektiv infrastruktur er viktig for bl.a. skog- og trenæringen. Det mener (f.v.) adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Terje Halleland.

 

Også viktig for Nordland
- Godspakke Innlandet er et utmerket eksempel på hvordan norsk jernbane kan utvikles med tanke på godstransport. Denne godspakken vil gjøre jernbanen til et mye mer effektivt transportmiddel og også styrke konkurranseevnen til næringslivet i nord. Sammen med bl.a. terminaltiltak på Nordlandsbanen kan disse investeringene utløse en dobling av antall godstog til og fra Nordland, sa Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo industripark og styreleder i NHO Nordland.

Han opplyste at Nordland har passert Rogaland som landets største eksportfylke i 2016 og mente et bedre togtilbud vil styrke regionen ytterligere. - I dag foregår nesten all transporten med lastebil. Vekstpotensialet er stort, men veksten er ikke mulig med lastebiltransport. Derfor er en forbedret jernbaneløsning via Innlandet viktig, sa Ulriksen.

2017-01-04-Miniseminar-godstransport-Arve-Ulriksen-Foto-Åsmund-Lang_Magasinet-Skog

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland, forklarte hvorfor indsutrien på Helgeland er opptatt av jernbanen på Østlandet.
FOTO: ÅSMUND LANG/MAGASINET SKOG

 

2017-01-04 Miniseminar godstransport Foto Åsmund Lang_Magasin Skog

Det var folksomt på miniseminaret om godstransport i Oslo i dag.
FOTO: ÅSMUND LANG/MAGASINET SKOG

 

Politiske signaler
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) understreket at regjeringen har prioritert vedlikeholdet langt høyere enn før. Resultatet er at flere ønsker å bruke jernbanen til godstransport.

-På dette seminaret har det kommet fram hvor viktig infrastrukturen er for dere. Det handler om pålitelighet. At det kan planlegges at både tømmer og fisk kommer fram når det skal. Det hjelper ikke å skryte av jernbanen og at alle skal satse, dersom ett av fem tog står. Derfor er styrket vedlikehold viktig, sa Solvik Olsen, som lovet å ta med seg innspill fra seminaret i arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Statssekretær Terje Halleland (Frp) i Landbruks- og matdepartementet, som hadde steppet inn for en syk landbruksminister, minnet om regjeringens satsing på kaier og på infrastruktur i skog. – Satsingen er doblet siden 2013, og satsingen vil fortsette. Vi vil også fortsette å utbedre flaskehalser i NTP, for vi må komme oss fra skogen til industrien og terminalene med tømmeret. Jeg er trygg på at vi skal finne løsninger på dette sammen med Samferdselsdepartementet, sa Halleland.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) takket for et informativt seminar som ga nyttig grunnlag for regjeringens jobb med godstransport. - Tidligere har vi i mange år eksportert råvarer, men nå begynner sjømatnæringen å ta tilbake mer av foredlingen. Det øker verdiskapingen. Også på skogområdet må vi tenke slik, sa Sandberg og minnet om at han i programarbeidet i partiet hadde frontet at Frp skal bli skogpartiet. - Vi må også få på plass mer foredling av trevirke i Norge – og ikke bare som biodrivstoff, sa Sandberg.

2017-01-04 Miniseminar godstransport Foto Berit Sanness

God stemning mellom regjeringens representanter under kommentarrunden. f.v. samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland og fiskeriminister Per Sandberg. Innspillene fra seminaret tar de med inn i regjeringens arbeid med ny Nasjonal Transportplan. FOTO: BERIT SANNESS

2017-01-04 Miniseminar godstransport Foto Berit Sanness

Adm. dir. Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund, var møteleder under miniseminaret. Både Skogeierforbundet og samarbeidspartnerne har grunn til å være fornøyd med arrangementet.  FOTO: BERIT SANNESS