Mer sagtømmer fra granskog

FOTO: ANNE MÆHLUM

Det siste året har Mjøsen Skog deltatt i et utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for gran sagtømmer. Testing i større skala fortsetter neste halvår.

Berit Sanness 13.11.2017

Bak utviklingsprosjektet står Mjøsen Skog, Glommen Skog, Moelven og Norsk Virkesmåling. 

Kulturskogen
Det er en kjensgjerning at kulturskogen ikke innehar de samme kvaliteter som den tidligere bledningshogde skogen. Konsekvensen av dette har vært synkende andel sagtømmer og svakere økonomi for skogeieren. Samtidig har sagbrukene har måttet hente tømmer fra et større område for å sikre volumer med de transportkostnader det medfører.

Svenske regler
Svenskene gjorde en endring i sitt målereglement for sagtømmer for en del år tilbake. Endringene forenklet og liberaliserte kvalitetskravene, nettopp for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer.

Felles utviklingsprosjekt
Mjøsen Skog, Glommen Skog, Moelven og Norsk Virkesmåling har siste år gjennomført et utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å liberalisere målereglementet for gran sagtømmer. Prosjektets intensjon har vært tuftet på tre hovedprinsipper; øke skurbar andel i avvirkningene, sikre mer råstoff på kortere transportavstand til industri og forenkle tømmerreglementet slik at det er praktikabelt for skogsentreprenør og tømmermåler.

Utvider testingen
Partene i prosjektet har nå konkludert, og det foreligger et nytt målereglement som skal testes ut i større skala det kommende halvåret. Moelven Timber sine bruk Våler, Mjøsbruket, Årjäng og Numedal vil måle inn gran sagtømmer på det nye testreglementet i første halvår 2018. Resultatevaluering rundt halvårsskiftet til sommeren vil avgjøre eventuelt fortsettelse og behov for korrigering av reglementet. Testreglementet som foreligger gjør avviket mellom norsk og svensk målereglement for sagtømmer minimalt.

Godt fornøyd 
- Mjøsen Skog er godt fornøyd med prosess og resultat i samarbeidsprosjektet. Samtidig tror og håper vi at den nye måten å vurdere sagtømmer på, vil danne grunnlaget for en ny standard for målereglement i Norge, sier virkessjef Stefan Mattsson i Mjøsen Skog.