Heier på Godspakke Innlandet

"Godspakke Innlandet" inngår i regjeringens satsing på godstiltak på jernbane i Nasjonal Transportplan. FOTO: EVEN HAUGEN

For skog- og trenæringen legger Godspakke Innlandet grunnlag for effektivisering av transporten, økt hogst, og styrking av regionens sterke treindustri.

Berit Sanness 12.05.2018

Mandag 14. mai arrangerer Norges Skogeierforbund, NHO Innlandet, NHO Oslo og Akershus, samt LO et seminar på Gardermoen om framdriften i Godspakke Innlandet.

Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) i 2017 fikk regjeringen bred tilslutning til en kraftig satsing på godstiltak på jernbane. Godspakke Innlandet er en sentral del av denne satsingen. Planleggingen av tiltakene er i gang.

Godspakke Innlandet er viktig
- Vi er glad for at Godspakke Innlandet inngår i Nasjonal Transportplan for 2018-2029. For skog- og trenæringen i vårt område har det stor betydning at Godspakke Innlandet følges opp så snart som mulig, sier adm. dir. Steffen Skolseg i Mjøsen Skog.

I gjennomsnitt går det seks tog med tømmer fra Innlandet hver dag året rundt. - Uten fungerende togløsninger stopper både skogbruk og skogindustri. Samtidig er Godspakke Innlandet avgjørende for å hente ut mer tømmer fra skogen i Hedmark og Oppland. Vi har et potensial for å øke hogsten med 500.000 m3, sier Skolseg.

Tømmerterminaler
Den 31. august 2016 ga aktørene i verdikjeden skog- industri felles uttalelse til Jernbaneverket om terminalkapasitet i Mjøsdistriktet. - Mjøsen Skog var blant aktørene i verdikjeden som stilte seg bak uttalelsen. Det gjør vi fortsatt, sier Skolseg.

Med hensyn til tømmerterminaler er det svært viktig for skognæringen at den terminalstruktur som er vedtatt i NTP følges opp videre.

  • Det er behov for en større terminal på Kongsvinger (Norsenga)
  • Det er behov for ny terminal på Rudshøgda
  • Det er behov for ny terminal på Hauerseter

I tillegg er det behov for å videreføre eksisterende tømmerterminaler i vårt område, dvs Hovemoen-terminalen i Lillehammer og Sørli-terminalen i Stange.

- Når det gjelder Sørli så ble det tidligere antatt at terminalkapasiteten der kunne bli begrenset som følge av InterCity-utbyggingen. Dette synes ikke lenger å være tilfelle, og tømmerterminalen på Sørli hører derfor selvsagt med som en viktig tømmerterminal i den videre terminalstrukturen, sier Skolseg.

- I Mjøsen Skogs område ser vi utbyggingen av Rudshøgda som en løsning i kombinasjon med Sørli. Dette hviler på en grundig analyse av logistikk og virkesstrømmer, og er viktig for virke også fra Vest-Oppland, sier Skolseg. Han minner om at det er mye skog i området langs aksen Lillehammer – Minnesund.

 - Utbyggingen av E6 vil medføre økte bomavgifter. Dessuten vil klimabelastninger ved veitransport bygge opp under behovet for korte biltransportavstander. I vårt område vil derfor Hovemoen, Rudshøgda og Sørli være viktige tømmerterminaler langs Dovrebanen. I tillegg vil selvsagt Mjøsen Skogs egen tømmerterminal på Kvam bli opprettholdt, sier Skolseg.

Verdikjeden må stå sammen
Steffen Skolseg mener at det er svært viktig at verdikjeden skog-tre står sammen i det fortsatte arbeidet med å gjennomføre Godspakke Innlandet.

- Nå kommer snart spørsmålet om å prioritere rekkefølgen mellom de ulike investeringene. Da må vurderingene bl.a. bygge på et oppdatert grunnlag for hva som er realistisk gjennomføring av planprosesser for de ulike tiltakene. Prioriteringene vil også bli påvirket av jernbanetekniske begrensninger. Jeg håper vi skal lande en god prosess som ender med felles syn fra verdikjeden også på dette området, sier Steffen Skolseg.