Bruer til besvær

Effektiv og miljøvennlig tømmertransport krever at tømmervogntogene må kunne kjøre med fulle lass, skriver adm. dir. Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

Berit Sanness 15.11.2017

Skog og trenæringen er opptatt av å få en mer effektiv og miljøvennlig tømmertransport. Norges Skogeierforbund gjør et viktig arbeid på dette området, et felt som også Mjøsen Skog er veldig opptatt av.

Mjøsen Skog har uttrykt både overraskelse og skuffelse over at bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet ikke ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Bruprogrammet er et samferdselstiltak av stor betydning.

Håper på Stortinget
I en melding på Skogeierforbundets hjemmeside skriver adm. dir. Erik Lahnstein følgende:

«Hvis transporten av tømmer i Norge skal være så effektiv og miljøvennlig som mulig, må tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass.

Selv om nesten hele veinettet nå tåler en totalvekt på 60 tonn, kan dårlig standard på én enkelt bru føre til at tømmerbilene må kjøre med halvfulle lass. Resultatet blir flere turer og tømmerbiler på veiene, noe som gir store ekstra kostnader og økte CO2-utslipp.

I mange områder gjør høye transportkostnader at det ikke er økonomisk grunnlag for å hente ut skogressursene.

Vi har et svært godt samarbeid med Statens vegvesen, og en systematisk satsing for å effektivisere næringens logistikk er drevet frem at Storting og regjering. I behandlingen av nasjonal transportplan fikk regjeringen bred støtte i Stortinget for at det skal brukes 50 millioner kroner per år i perioden 2018-2023 for å få utbedret de viktigste flaskehalsene i fylkesveinettet.

Mange bruer kan få tilstrekkelig standard om de forsterkes for noen millioner kroner. For de mest lønnsomme prosjektene er investeringen spart inn på mindre enn fem år.

Regjeringen har ikke fulgt opp med bevilgninger til å starte programmet i 2018. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, og de bidrar ekstremt målrettet til å styrke konkurransedyktigheten til næringslivet i distriktene, redusere klimagassutslippene og til å mobilisere mer fornybare bioressurser.

Vi håper Stortinget er enige i at vi bør hente ut disse gevinstene så raskt som mulig og løfter dette inn i statsbudsjettet for 2018.»