Skogproduksjon

.Aldri tidligere har skogproduksjonen i Norge vært større enn i dag. Likevel er potensialet fortsatt ikke fullt utnyttet.

Skognæringen er konkurranseutsatt. I tillegg til effekten av markedskreftene er de skogpolitiske økonomiske virkemidlene og de miljøpolitiske virkemidlene avgjørende for næringens videre muligheter. Særlig framheves lovreguleringer og forskrifter, ulike tilskuddsordninger, skattepolitikken og skogfondsordningen.

  

Mjøsen Skog mener:

 Hogst

 • Innenfor de begrensninger vernskog, skogvern og andre miljøhensyn setter, bør hogstkvantumet i Mjøsen Skogs område økes betydelig. Strategi for skog- og tresektoren i      Hedmark og Oppland (2013-2016) har som mål å øke hogstkvantumet med 1 mill. m³ ut over dagens 3,3 mill. m³. Mjøsen Skog støtter denne ambisjonen.
 • Mjøsen Skogs strategi for 2015-2017 har fastsatt at andelslaget skal arbeide målrettet for å øke rundvirksomsetningen til 1,1 mill. m3 under tilfredsstillende markedsforhold.
 • Hogst i ekstra bratt terreng er ofte ikke privatøkonomisk regningsvarende. Et samfunnsøkonomisk perspektiv derimot – der tømmerstokken øker sin verdi 12 ganger før den når fram til kunden som produkt – gjør tilskudd til slik hogst lønnsomt. Mjøsen Skog mener derfor at tilskudd til drift i bratt terreng må opprettholdes.

Markberedning

 • Økt bruk av markberedning representerer antagelig det største uutnyttede potensialet i dagens arbeid med å forynge skog. Tiltaket er viktig for både gran- og furuforyngelse – og har fått økende betydning når det gjelder å beskytte granplantene mot snutebilleangrep.
 • Mjøsen Skog arbeider for å øke markberedningsaktiviteten i sitt område betydelig og har som mål at 50 % av foryngelsesarealet markberedes.

Planting

 • Foredling av plantematerialet som brukes i norske skoger har over flere tiår gitt gode og målbare resultater. Dette arbeidet må fortsette, og myndighetene må sammen med næringen stille ressurser til disposisjon. Resistens mot sjukdom, bl.a. rotråte, samt plantemateriale tilpasset forventet klimaendring bør stå sentralt i skogforskningen. Mjøsen Skog støtter Skogfrøverkets ambisjon om 20 % produktivitetsøkning ved foredling av frø.
 • Mjøsen Skog arbeider for å øke planteaktiviteten i sitt område og skal bygge opp kapasitet til å drive et aktivt skogkulturarbeid med opp til 4,5 mill. planter omsatt årlig (forutsatt høy avvirkning).
 • For å oppnå økt klimagevinst er det samfunnsøkonomisk gunstig å øke plantetettheten ut over det som er økonomisk riktig for skogeier. Mjøsen Skog støtter at den økte plantetettheten finansieres av det offentlige.

 Ungskogpleie

 • Oppfølging av det enkelte bestand fra etablering til hogst er avgjørende for å utnytte skogens produksjonsevne og klimapotensial. Statlige støtte- og skatteordninger som      stimulerer til slik oppfølging er god langsiktig samfunnsøkonomi. I dag hemmes aktiviteten av for små rammer.
 • Ungskogpleie er forsømt på et stort antall av skogeiendommene innenfor Mjøsen Skogs område.
 • Mjøsen Skog arbeider for å øke ungskogpleieaktiviteten i sitt område og har som mål å utføre ungskogpleie på 20 000 dekar i året.

Beiteskader etter hjortevilt

 • Elgens beiting på furuforyngelsen har i mange år vært et alvorlig problem. De seinere årene ser det ut til at hjortens beiting på granplanter har blitt et økende problem i vårt område.
 • Bestanden av hjortevilt må holdes på et nivå som gjør det mulig å ivareta foryngelsesplikten og verdiskapingen i skogen.
 • Tidligere jaktstart, utvidet jakttid – herunder vinterjakt – og utvidet kvote bør brukes som virkemidler for å få redusert beitetrykk i utsatte områder.

Skogbruksplaner

 • Skogbruksplaner er et viktig verktøy for ansvarlig og langsiktig forvaltning av skogressursene.
 • Oppdaterte skogbruksplaner gir grunnlag og motivasjon for skogeier til optimal verdiskaping ut fra ressursgrunnlaget og med ivaretakelse av nødvendige miljøhensyn i forvaltningen.
 • Digitale planer øker muligheten for rasjonell drift.

Skogfond

 • Mjøsen Skog mener at skogfondsordningen er en viktig forutsetning for å kunne oppnå de mål som skognæringen og myndighetene arbeider sammen for å nå.