Rekruttering

Rekrutteringen av skogeiere til utdanningsløp som gir skogbruksutdanning preges av at de fleste skogeiendommer i Mjøsen Skogs område ikke vil bli hovedinntektskilden for den eller de som skal overta eiendommen. Til det er de fleste eiendommer for små. Dette betyr at framtidige skogeiere i stor grad prioriterer annen utdannelse. 

Skogbruksnæringen er avhengig av tilfredsstillende rekruttering av både skogsoperatører og skogbruksfunksjonærer. 

Hogst og kjøring i skogen utføres i stor grad av skogsentreprenører. Skogkulturarbeidet utføres i stor grad av utenlandsk arbeidskraft. Det er ressurskrevende for fylkeskommunene som skoleeiere å gi tilfredsstillende skogbruksundervisning i den videregående skolen – spesielt for elever som ønsker å ta fagbrev som skogsoperatører for å bli framtidens skogsmaskinførere.

 Den aldersmessige fordelingen blant funksjonærene i skogbruket tilsier at næringen har et stort rekrutteringsbehov framover.

 

 Mjøsen Skog mener:

 Generelt

  • Mjøsen Skog vil, så langt det er naturlig, støtte fellestiltak og felles prosjekter med sikte på å bedre rekrutteringen av næringsutøvere til skogbruket.

 Videregående nivå

  • Som skoleeier har fylkeskommunene en nøkkelrolle i forhold til videregående opplæring innen skogbruk. Skal det bli mulig å gi tilfredsstillende utdanning av framtidens skogsmaskinførere (fagbrev skogsoperatør), bør det legges til rette for samarbeid over fylkesgrensene i form av regionale sentre. Man må unngå at fylkesgrensene stopper gode regionale utdanningsløp for motiverte og interesserte skogbrukselever.
  • Sønsterud (Solør vg skole) bør bli et regionalt senter for utdanning av skogsoperatører VG2 Skogfag for fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Utdanningens innhold må sikre at elevene både får tilfredsstillende kompetanse når det gjelder maskinoperasjonene og IT og samtidig får tilfredsstillende skogfaglig kompetanse – inkludert på områdene tømmer og miljø
  • Valle vg skole bør spisse seg på allsidig skogeierutdanning samt gi tilbud til elever som ønsker å ha skoginnhold i et utdanningsløp som gir studiekompetanse.
  • Det oppfordres til fleksibilitet slik at skogbrukselever i Innlandet kan hospitere mellom Sønsterud og Valle, for på den måten å utnytte de fortrinn hver av disse skolene har.

 Bachelor- og master-nivå

  • Skognæringen vil framover ha behov for økt rekruttering til høyere skogbruksstudier på bachelor- og masternivå.
  • NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) gir forskningsbasert undervisning. Mjøsen Skog mener det er viktig at NMBU også for framtiden gir skogfagsutdanning på bachelor- og masternivå.
  • Bachelor-utdanningen ved Høyskolen i Hedmark, Campus Evenstad, er et supplement til den skogfaglige utdanningen ved NMBU. Mjøsen Skog ønsker god søkning til dette studiet.
  • Det er viktig at innholdet i skogfagsstudiene ved NMBU og Evenstad utvikles i god kontakt med næringen og at undervisningen gir studentene et oppdatert inntrykk av utviklingstrekk og problemstillinger som den moderne skognæringen er opptatt av.