Miljøpolitikk

Huldrestry - en art som krever spesielle hensyn i skogbruket.

Mjøsen Skog vil gjennom sin virksomhet bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt nytter skogens potensial som fornybar ressurs, sikrer det biologiske mangfoldet, og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

I Mjøsen Skogs daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser utvikles med sikte på bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Mjøsen Skog vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Mjøsen Skog vil arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til våre andelseiere.

 For å realisere dette vil vi i vår virksomhet:

  • Følge gjeldende lover og forskrifter
  • Identifisere vesentlige miljøaspekter
  • Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for forbedring og oppfølging av miljøarbeidet gjennom tydelige miljømål
  • Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 14001
  • Det skal ikke omsettes tømmer fra ulovlig hogst, fra skog med høy bevaringsverdi eller fra virksomhet hvor menneskerettighetene ikke blir overholdt. Videre skal ikke naturskog konverteres til plantasjer eller annen type drift i strid med norsk lov. Bruk av genmodifisert plantemateriale skal ikke forekomme.

Norsk PEFC Skogstandard skal ligge til grunn for den skogfaglige aktiviteten. Videre skal FSC™ prinsipper og kriterier følges på eiendommer som er tilsluttet andelslagets FSC-sertifisering.