Likestilling

Stadig flere kvinner tar over landbrukseiendommer – ca 25 % av landbrukseiendommene i Norge eies av kvinner. I dag er 14 % av andelseierne i Mjøsen Skog kvinner. I tillegg er 9 % av eiendommene registrert på både en kvinne og en mann. Skogfaglige arrangementer innenfor Mjøsen Skogs område er fortsatt dominert av menn.

Mjøsen Skog har arbeidet med kvinnesatsing i mange år og lå allerede i fremste rekke da Mjøsen Skogs styre høsten 2007 besluttet å sette ytterligere trykk på saken gjennom prosjekt «Push Up – Mjøsen Skogs kvinneløft» (2008-2010). I 2009 var kvinneandelen i styrene i lokalorganisasjonen oppe i 30 %.

 

Mjøsen Skog mener:

 Skogeiere

  • Det er et mål å øke engasjementet blant kvinnelige skogeiere innenfor Mjøsen Skogs område for å bidra til at flere kvinner blir aktive forvaltere av skog på egen eiendom og motiveres til å engasjere seg i skogbrukets organisasjoner.

Tillitsvalgte

  • Det er et mål for Mjøsen Skog at begge kjønn skal være representert i skogeierlagenes styrer. Det bør oppnås minst 33 % av begge kjønn i styrene. Siden mange lokallagsstyrer har kun tre medlemmer, er 40 % ikke et gangbart mål.
  • For Mjøsen Skogs styre er kravet minst 40 % av begge kjønn blant de eiervalgte.
  • I råd og utvalg nedsatt av Mjøsen Skog er målet å oppnå minst 40 % av begge kjønn.

Ansatte

  • Det er et mål at kjønnsbalansen blant de ansatte i ulike deler av Mjøsen Skogs virksomhetsområder bedres.