Betingelser

Hver enkelt skogeier som går inn i Mjøsen Skog er forpliktet til å delta med andelsinnskudd i Mjøsen Skog beregnet ut fra den enkelte eiers skogareal. Vedtektene regulerer andelseierskapet. Av vedtektene framgår det at alle andelseiere også er forpliktet til å innbetale en årlig serviceavgift til Mjøsen Skog.

Andelsinnskudd

Mjøsen Skog SA er et samvirkeforetak. Som andelseier er du en av eierne i Mjøsen Skog. I et samvirkeforetak er det eierne selv som står for egenkapitalen i selskapet (andelskapitalen), for på den måten å ha styring over andelslaget og for fullt ut å kunne høste de resultater som skapes.

Pliktig andelsinnskudd
Hver enkelt skogeier som går inn i Mjøsen Skog får en forpliktelse til å delta med andelsinnskudd i Mjøsen Skog beregnet ut fra den enkelte eiers skogareal. Tanken bak dette er at det i et samvirke skal være eierne selv som står for egenkapitalen, for på den måten å ha full styring over foretaket og for fullt ut å kunne høste de resultater som skapes. Andelsinnskuddet beregnes ut fra skogeierens samlede areal og vektes etter bonitet slik at det er skogens produksjonsevne som legges til grunn.

Beregning av andeler
Slik beregnes antall andeler:

Areal i høy bonitet (17 og høyere ) x 8 / 100
Areal i middels bonitet   (11 og 14) x 4 / 100
Areal i lav bonitet ( 6 og 8) x 2 /100

= sum Arealfaktor

Antall andeler= (Arealfaktor) 0,7 

Pliktig andelsinnskudd=  Ant. andeler * andelsverdi (1250 kr)

Innbetaling av andelsinnskudd
Ved tegning av andelseierskapet må ny andelseier innbetale minimum én andel pålydende 1.250 kroner. Eierskapet løper fra den dato minimum en andel er innbetalt.

Det er ingen tidsfrist for innbetaling av andelsinnskudd. For de som ikke har innbetalt sitt andelsinnskudd fullt ut trekkes 2 prosent av tømmeroppgjør når det selges tømmer gjennom Mjøsen Skog. Det er adgang til å betale inn andelsinnskuddet raskere for de som ønsker det.

Andelsinnskuddet må stå i Mjøsen Skog inntil andelseierskapet opphører. Innløsning av andelseierinnskuddet reguleres av § 8 i Mjøsen Skogs vedtekter.

Vedtekter

Andelseier i Mjøsen Skog SA
Mjøsen Skogs vedtekter er bindende for andelseierskapet. Vedtektene til Mjøsen Skog SA fastsetter formål og virksomhet. Av vedtektene framgår det at enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen samvirkeforetakets geografi område, kan opptas som andelseier.

Vedtektene for Mjøsen Skog SA finner du her.

Medlem i lokalt skogeierlag
Alle andelseiere i Mjøsen Skog SA med skog i skogeierlagets område, er medlemmer i skogeierlaget, med de unntak som styret i Mjøsen Skog SA bestemmer. Bare andelseier kan ha ordinært medlemskap.

Normalvedtektene for skogeierlag finner du her.

Medlem i Norges Skogeierforbund
Gjennom andelseierskapet i Mjøsen Skog er andelseierne også medlemmer i Norges Skogeierforbund, som er skogeiersamvirkets føderative overbygning.

Vedtektene til Norges Skogeierforbund finner du her

Serviceavgift

Andelseierne er forpliktet til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet i Mjøsen Skog, jf. vedtektenes §6.

Sammen med avvirkningsavgiften på all tømmeromsetningen, skal serviceavgiften dekke alle Mjøsen Skogs kostnader med organisasjon og næringspolitikk. Det gjelder bl.a.

  • lokalt organisasjonsarbeid (i regi av medlemsområder/skogeierlag)
  • opplæring av andelseiere og tillitsvalgte
  • drift av Mjøsen Skogs styrende organer
  • organisasjonsstøtte til Norges Skogeierforbund (hovedsakelig næringspolitisk arbeid)
  • Mjøsen Skogs næringspolitiske arbeid (inkl. miljøarbeid)
  • elektronisk informasjonsservice (web, facebook, SMS- og epost-påminnelser/informasjon)
  • tidsskrifter (abonnement på Magasin Skog og Mjøsnytt)

Serviceagiften for 2016
Serviceavgiften er for tiden differensiert avhengig om man mottar informasjonen pr. post eller elektronisk.

Årsmøtet har vedtatt følgende satser for 2016:

  • Serviceavgift ved elektronisk masseinformasjon:      kr 850 + mva
  • Serviceavgift ved postinformasjon:                              kr 950 + mva

Alle andelseiere vil i 2016 motta Magasin Skog i posten. Mjøsnytt vil bli distribuert som vedlegg til Magasin Skog eller direkte til andelseier. For øvrig vil elektronisk masseinformasjonen til andelseierne bli normalen. Andelseier må selv melde fra dersom man ønsker å motta masseinformasjonen pr. post.